A fenntartható vidékfejlesztés alapjai I.

Felelős oktató: Kajner Péter

Magyarország vidéke, annak gazdasága és társadalma mára mély válságba került. Különösen a kistelepülések, valamint a külső és belső „végeken” elhelyezkedő térségek kerültek szinte kilátástalan helyzetbe, ahol egyszerre okoz gondot a munkanélküliség (dologtalanság) és a munkaerő hiánya. A vidéki, helyi közösségek elveszítik erőforrásaikat, szolgáltató és közösségmegtartó intézményeiket, visszaszorult a környezethez alkalmazkodó mezőgazdálkodás, a helyi piacokat ellátó élelmiszer-termelés. Mindezek következtében az ország és a magyar társadalom – élelmezési, víz- és energiaellátási, de foglalkoztatási, szociális – kiszolgáltatottsága is egyre súlyosabbá válik, természeti környezetünk, kultúrtájaink állapota romlik.

Mezőgazdaságunkat is szétesett üzemi és torz gazdálkodási szerkezet jellemzi. A tömegtermelő, iparszerű gazdálkodás emelkedő energia- és forgóeszközigénnyel jár, emiatt megnövekedett kiszolgáltatottsága a támogatási rendszer, a bankok, az energetikai piacok és a beszállítói iparágak felé. Rohamosan csökken a mezőgazdaság élőmunkaerő-igénye, és ezzel egyidejűleg a föld, a vidék népességeltartó és népességmegtartó képessége. Bár természeti adottságaink – termékeny földjeink, világviszonylatban is kimagaslóan értékes termál-, gyógy- és ivóvízbázisaink, változatos természeti és kultúrtájaink – valamint élelmiszereink, helyi és regionális termékeink („hungarikumaink”) kiválóak, és a közösségeinkben még megvan a földhöz kötődő („agri”) kultúra, a helyi tudás, mégis azt látjuk, hogy nem vagyunk képesek megfelelően élni velük.

A kurzus keretében a hallgatók megismerkedhetnek a hazai mezőgazdaság és vidék alapvető problémáival és a fenntarthatóság felé való átmenethez szükséges stratégia főbb irányaival. Számos jó példát mutató helyi közösséggel is foglalkozunk, amelyek úttörő munkát végeznek a maguk területén. Bemutatásra kerülnek azok a főbb akadályok is, amelyek a kis- és közepes méretű családi gazdaságokra és ezek szövetkezésére támaszkodó, a fenntartható termelési módokat előnyben részesítő ökoszociális fordulat útjában állanak. Diplomarbeit schreiben lassen diákjaink segítenek a cikk megtervezésében.

Az alábbi témákkal foglalkozunk:

 • Fenntarthatósági alapfogalmak, jelentőségük a vidékgazdaságban
 • A mezőgazdaság feladatai és fejlődésének fontosabb állomásai
 • Iparszerű mezőgazdaság és agrár-környezetgazdálkodás
 • Fenntartható termelési formák múltja, jelene, jövője Magyarországon
 • A nagybirtok a magyar történelemben, földreform kísérletek, a földkérdés jelene és jövője
 • Az európai agrár- és vidékpolitika változása
 • A vidéki térségek helyzete Magyarországon és a jövő kihívásai
 • A közösségek szerepe a tájak újjáélesztésében
 • A kisléptékű termelés lehetőségei és korlátai
 • Önkormányzati és civil helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések
 • A hazai vidékfejlesztés stratégiai feladatai